logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 23 de juny de 2020
documentos
Documentos
firmas
Firmas
orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
8 intervenciones
foto
Bárbara
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:03:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:13:38)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Bárbara
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:16:07)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:16:51)
Copiar URL
14 intervenciones
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:23:54)
Copiar URL
4 intervenciones
3 intervenciones
foto
Bárbara
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:28:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
(00:28:54)
Copiar URL
3 intervenciones
12 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Amparo Navarro Bargues
Cargo: Alcaldessa-Presidenta | PSPV-PSOE
foto
19 intervenciones
1.- Donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de 2019.
2.- Aprovació sobre la MC 2/2020 mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de Crèdit nançats amb Romanent de Tresoreria i baixes de par des.
3.- Adopció d’acord sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions des nades a la millora de les instal·lacions d’enllumenament públic.
4.- Aprovació la Modi cació Puntual de la Disposició Transitòria única de l’Homologació global de las Normes Subsidiàries de Benissanó.
5.- Aprovació el Pla d’Igualtat.
6- Aprovació de la disposició transitòria en l'ordenança d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
7.- Designació Jutge de Pau Titular.
8.- Informacions varies.
9.- Precs i preguntes.
Rafael Navarro Ferrando
Cargo: Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
6- Aprovació de la disposició transitòria en l'ordenança d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
Luís Oliver Domingo
Cargo: Infrastructures, Hisenda, Participació, Agricult. | PSPV-PSOE
foto
7 intervenciones
1.- Donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de 2019.
2.- Aprovació sobre la MC 2/2020 mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de Crèdit nançats amb Romanent de Tresoreria i baixes de par des.
3.- Adopció d’acord sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions des nades a la millora de les instal·lacions d’enllumenament públic.
4.- Aprovació la Modi cació Puntual de la Disposició Transitòria única de l’Homologació global de las Normes Subsidiàries de Benissanó.
8.- Informacions varies.
Neus Gómez Fernández
Cargo: Igualtat i Noves tecnologies | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
5.- Aprovació el Pla d’Igualtat.
Francisca Cervera Deval
Cargo: Salut pública | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9.- Precs i preguntes.
María Teresa Sánchez Portolés
Cargo: Cultura, Esport i Joventut | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
9.- Precs i preguntes.
María Castellano Micó
Cargo: Regidora | PP
foto
2 intervenciones
2.- Aprovació sobre la MC 2/2020 mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de Crèdit nançats amb Romanent de Tresoreria i baixes de par des.
Francisco Javier Castellano Gómez
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
6- Aprovació de la disposició transitòria en l'ordenança d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
9.- Precs i preguntes.
Mª Ángeles Villar Escribano
Cargo: Regidora | PP
foto
9 intervenciones
4.- Aprovació la Modi cació Puntual de la Disposició Transitòria única de l’Homologació global de las Normes Subsidiàries de Benissanó.
5.- Aprovació el Pla d’Igualtat.
9.- Precs i preguntes.
Bárbara
Cargo: Secretaria | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
4 intervenciones
2.- Aprovació sobre la MC 2/2020 mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de Crèdit nançats amb Romanent de Tresoreria i baixes de par des.
3.- Adopció d’acord sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions des nades a la millora de les instal·lacions d’enllumenament públic.
7.- Designació Jutge de Pau Titular.
9.- Precs i preguntes.
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
foto
6 intervenciones
2.- Aprovació sobre la MC 2/2020 mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de Crèdit nançats amb Romanent de Tresoreria i baixes de par des.
3.- Adopció d’acord sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions des nades a la millora de les instal·lacions d’enllumenament públic.
4.- Aprovació la Modi cació Puntual de la Disposició Transitòria única de l’Homologació global de las Normes Subsidiàries de Benissanó.
5.- Aprovació el Pla d’Igualtat.
6- Aprovació de la disposició transitòria en l'ordenança d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
7.- Designació Jutge de Pau Titular.
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
10
(00:03:45)
PP
13
(00:07:09)
PSPV-PSOE
31
(00:33:18)